ข่าวสารกิฟฟารีน

ความหมายของการขายตรง ตอนที่ 3

ความหมายของการขายตรง ตอนที่ 3การขายตรง หมายถึง การขายสินค้าที่ผู้ขายติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางหรือร้านค้าคนกลาง ยกตัวอย่าง เช่น การจัดจาหน่าย หนังสือสารานุกรมที่เจาะจง เป็นรายวิชา มีความละเอียด ประณีต เฉพาะตัวหรือเครื่องสาอางที่จาเป็นต้องมีการบริการ การแนะนา เป็นรายบุคคล บางชนิด ยังต้องทาควบคู่กับบริการอื่น ๆ เช่น มีการนวดหน้าให้ก่อนแล้วจึงทาการขายสินค้า ซึ่งลักษณะนี้เป็นการทาให้เกิดการขายต่อเนื่องในระยะยาวหรือเป็นการขายเครื่องใช้ภายในครัวเรือนก็มักจะมีการสาธิตและแนะนาวิธีใช้ก่อนการเสนอขาย

ความหมายของการขายตรง ตอนที่ 2

ความหมายของการขายตรง ตอนที่ 2การศึกษาวิชาการขายตรงจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจยิ่ง เพราะปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูงหากธุรกิจขายตรงนาเสนอสินค้าหรือบริการที่ดีทั้งมีแผนการตลาดหรือช่องทางการตลาดที่ดีกว่าย่อมสามารถรักษาตลาดได้ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และหากสนใจในธุรกิจขายตรงยังสามารถเลือกธุรกิจขายตรงที่เหมาะกับตนเองได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นักการตลาดหรือผู้สนใจการขายตรง จึงควรคานึงอยู่เสมอว่าจะทาอาชีพขายตรงให้ประสบความสาเร็จและเข้าถึงผู้บริโภคตลอดจนความสามารถในการสร้างทีมขายที่ดีได้นั้นควรทาอย่างไร จึงจะได้เปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจขายตรง
การขายตรง (Direct Selling) หมายถึง งานที่ผู้ขายใช้เวลาว่างจากการทางานนอกเหนือจากงานประจามาทาการขาย เพื่อเสริมสร้างรายได้ด้วยการเสนอขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคหรือหรือสินค้าอื่น ๆ โดยวิธีการนาสินค้าไปเสนอลูกค้าโดยตรง หรือเสนอด้วยวิธีการหาสมาชิกบริโภคสินค้าภายใต้เครื่องหมายสินค้า (Logo) เดียวกันในราคามีส่วนลดและกลายเป็นมีรายได้เพิ่มจากผลต่างจากการบริโภคสินค้าเครื่องหมายเดียวกันและจากการนาสินค้าไปขาย ผู้ขายจะเป็นผู้บริโภคสินค้าในราคาถูกลง อันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาบริโภคจากของบริษัทตนเอง (ในฐานะเป็นสมาชิกหรือผู้ร่วมหุ้น) และเมื่อนาไปขายต่อในราคาตามหน้ากล่องผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้กาไรอีกต่อหนึ่ง หรือเมื่อผู้เป็นสมาชิก/ผู้ร่วมหุ้นนาวิธีการไปหาสมาชิก/ผู้ร่วมหุ้นต่อไปจะได้เปอร์เซ็นต์จากการหาสมาชิกมาซื้อสินค้า จากคลังสินค้า (บริษัท) ตลอดจนจาหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น เกิดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า “ การขายตรง”

ความหมายของการขายตรง

ความหมายของการขายตรงการขายตรงเป็นธุรกิจที่มีมานาน เป็นธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องมีสินค้าจานวนมากที่เข้าสู่ระบบนี้ ในขณะที่การขายทั่วไปยังคงมีระบบการจัดจาหน่ายและการเข้าถึงลูกค้าตามลักษณะการขาย เช่น การขายส่ง การขายปลีก การส่งออก การนาเข้า การท่องเที่ยว หรือธุรกิจการบริการต่าง ๆ เป็นต้น และในจานวนธุรกิจมากมายนั้นมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สนใจธุรกิจสามารถเริ่มต้นทาได้ โดยไม่ต้องลงทุนมากไม่ว่าเรื่องของเงินทุน ผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ นั่นคือธุรกิจประเภทการขายตรงซึ่งจัดเป็นธุรกิจที่มีการดาเนินการ มานาน อีกทั้งมีจานวนผู้คนมากมายได้สนใจทาธุรกิจขายตรงมากขึ้นเพราะสามารถควบคุมเวลา สถานที่และมีอิสระในการทางานอย่างไม่จากัด การศึกษาหาความรู้เรื่องการขายตรงหากมีผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระด้านนี้ ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่าย เพียงเรียนรู้และหากมีความตั้งใจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการด้าน การขายตรงสามารถทาอาชีพนี้ได้อย่างประสบผลสาเร็จ แต่ในด้านการขายตรงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ ถึงความหมายความสาคัญ ตลอดจนบทบัญญัติของการขายตรงอย่างถูกต้อง ประเด็นสาคัญจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคมากที่สุดและนาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคยอมรับให้ได้ว่า การขายตรงนอกจากจะทาให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยมิต้องลงทุนมากและมีโอกาสประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น

กิฟฟารีน การปิดยอดรักษารับเงินปันผล

กิฟฟารีน การปิดยอดรักษารับเงินปันผลการปิดยอด ต้องปิดให้ผ่านก่อนในรอบปิดยอดที่ 1 หากไม่รักษายอดในรอบ 1 แล้ว จะไม่สามารถรักษายอดในรอบที่ 2 ได้ การปิดยอดรอบที่ 2 วันที่ 11-18 ของเดือน จะเป็นการปิดยอดเพื่อทำคะแนนสะสม ทำยอดกลุ่มให้ครบตามคุณสมบัติต่างๆ ให้ทุกๆ ท่านปิดยอดให้ครบภายในวันที่ 17 และวันที่ 18 มาตรวจทาน อาจมีการรวมยอดผิด ปิดยอดไม่ครบ จะได้มีเวลาแก่้ไขได้ทัน เพราะหากผิดพลาดในวันสุดท้าย เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว

กิฟฟารีน มาเลเซียฉลองครบรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 กิฟฟารีน มาเลเซีย ได้มีการจัดงานครบรอบ 4 ปี ขึ้นที่โรงแรม Dewan Perdana Felda ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยมีแขกกิตติมศักดิ์ให้เกียรติร่วมงาน รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศ คุณภูริช สุวรรณสาร ตัวแทนจาก กิฟฟารีนประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีสมาชิกร่วมงานกว่า 700 คน ภายในงานมีกิจกรรมการเฉลิมฉลองมากมาาย อาทิ การเปิดตัวผลิตภัรฑ์ใหม่ พิธีประดับเข็มแก่สมาชิกในตำแหน่ง Venus, Saturn, และ Paradise รวมถึงการจับรางวัลแก่สมาชิกผู้มาร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
กิฟฟารีน มาเลเซียฉลองครบรอบ 4 ปี

การได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ตามที่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้มองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันอุนบัติเหตุ สำหรับสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีน ซึ่งมีการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในวงเงินความคุ้มครองตั่งแต่ 120,000 - 320,000 บาท และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งพรราไดซ์ขึ้นไป ตามเงื่อนไขยองบริษัทฯ นั้น
เพื่อให้สมาชิกนักธุรกจิกกิฟฟารีนได้รับความคุ้มครองเต็มตามสิทธิ์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากนักธุนกิจกิฟฟารีนทุกท่าน ในการตรวจสอบการสะกดชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบการสะกดชื่อ-สกุล พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย หรือเอกสารทางราชการอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองเต็มตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุตามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่มีรายชื่อไม่ตรงตามเอกสารสำคัญข้างต้น โปรดดำเนินการแก้ไขรายละเอียดข้างต้นให้ตรงตามเอกสารสำคัญโดยเร่งด่วน เพื่อนประโยชน์อย่างสูงสุดของท่านต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2555
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

Giffarine Gluta Curcuma C-E

Giffarine Gluta Curcuma C-Eกิฟฟารีน กลูต้าเคอร์คิวมา ซี-อี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลการตอบรับเป็นที่พอใจของผู้บริโภคและนักธุรกิจกิฟฟารีนเป็นอย่างมาก
กิฟฟารีนจึงเลือกโปรดักส์นี้มาผลิตเป็นภาพยนต์โฆษณาชุดที่ 2 ของกิฟฟารีนในปีนี้ ถึงแม้ว่ามีกลูต้าไธโอน จำหน่ายอยู่แล้วหลายแบรนต์ในท้องตลาด แต่ Giffarine Gluta Curcuma C-E ของกิฟฟารีน มีจุดเด่นตรงที่ใส่กลูต้าโอนในแบบอ๊อกซิไดซ์ ซึ่งคงตัวกว่า และใส่ในปริมาณมากที่สุดเท่าที่ อย. ให้ใส่ได้ คือ 250 มก

คิดบวก ได้บวก กับ กิฟฟารีน

คิดบวก ได้บวก กับ กิฟฟารีนพลังแห่งความคิดที่เป็นบวก ย่อมชี้นำการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบวก โดยใช้พลังนี้เป็นเครื่องนำทางชีวิต และการงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมหัสจรรย์ที่เป็นจริง และจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ น่ะครับ ซึ่งตรงข้ามกับความคิดที่เป็นลบ ย่อมนำพาความห่อเหี่ยว โดยเดี่ยว เดียวดาย มาสู่ชีวิตและการงานเราทุกคนต้องปลุกเร้าตัวเอง  คนรอบข้าง และสายงานกิฟฟารีนของเรา ให้เติมพลังความคิดที่เป็นบวกอยู่เสมอ ๆ เพราะพลังบวกย่อมตรงข้ามพับพลังลบเสมอ สำหรับบางคนพลังบวกก็ชนะพลังลบ แต่บางครั้งลบก็จะชนะพลังบวกขอเพียงแค่เรามีความเชื่อมั่นในความชัดเจน ถูกต้องและความต้องการที่แท้จริงของชีวิต พลังบวกที่สร้างสรรค์ย่อมชนะพลังลบเสมอน่ะครับ เพราะทุกคนต้องการพลังบวกเสมอ พลังบวกคือความสุข พลังบวกคือความสำเร็จ
พลังบวกคือความอบอุ่น
สมัครกิฟฟารีน
สมัครกิฟฟารีน

ธุรกิจกิฟฟารีน

ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน

กิฟฟารีนน่าลงทุนอย่างไรธุรกิจที่ได้รับเงินปันผลกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดถึง 45-50%

แนะนำการสร้างรายได้จากกิฟฟารีน

แนะนำการสร้างรายได้บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์กิฟฟารีนทั่วประเทศ

Gifwinner Facebook